O piśmie

lumen_okladka

Komunikatem z dnia 17 grudnia 2013 roku, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpisał periodyk Lumen Poloniae do części B “Wykazu czasopism punktowanych” pod numerem 1318 i przyznał publikacjom ukazującym się na jego łamach 4 punkty.

Szanowni Czytelnicy!
Czasopismo Lumen Poloniae poświęcone jest problematyce polskiej filozofii i myśli społecznej. Czasopisma takiego, obejmującego nawet w zarysie, tę problematykę jeszcze nie było. Wydaje się, że obecnie, u schyłku pierwszego dziesięciolecia XXI wieku takie pismo ma szansę zintegrowania wokół siebie badaczy zajmujących się problematyką filozofii i myśli społecznej w Polsce. W czasie minionych dziesięcioleci zrobiono sporo jeśli idzie o badania nad filozofią w Polsce. Ukazały się mniej lub bardziej obszerne podręczniki tej dziedziny, także cenne słowniki, a wreszcie rzetelne wybory tekstów, zwłaszcza w serii 700 lat filozofii i myśli społecznej w Polsce.
Ukazało się wiele monografii o poszczególnych okresach czy filozofach. Te wszystkie prace stanowią istotny wkład w rozwój badań nie tylko nad filozofią i myślą społeczną, lecz także nad kulturą narodową w ogóle.
Każdy badacz historii filozofii polskiej oraz myśli społecznej ma jednak świadomość licznych luk w publikowanych materiałach. Wiele problemów jeszcze nie podjęto, niektóre okresy rozwoju polskiej filozofii i myśli społecznej są słabo opracowane. Nie ma też nawet dobrego rozeznania w stanie polskiej filozofii ubiegłego sześćdziesięciolecia.
Czasopismo Lumen Poloniae stawia sobie za zadanie także stopniowo wypełnianie tych luk poprzez liczne studia oraz materiały bio-bibliograficzne.
Istotną rolę będą też odgrywały recenzje i noty z książek dotyczących filozofii polskiej.
Pożyteczna będzie wreszcie kronika informująca o życiu filozoficznym w Polsce: o badaniach w poszczególnych ośrodkach, o konferencjach, o pracach doktorskich i habilitacyjnych (o filozofii i myśli społecznej w Polsce) itd.
Lumen Poloniae gromadząc i integrując środowisko filozoficzne, zajmujące się filozofią i myślą społeczną w Polsce wypełni, jak mamy nadzieję, nie tylko lukę w naszym czasopiśmiennictwie filozoficznym ale publikowane tu teksty będą przydatne w dydaktyce filozoficznej czy w ogóle humanistycznej. Pismo będzie też, jak sądzimy, interesujące dla wszystkich zainteresowanych różnymi aspektami kultury narodowej, bo filozofia i myśl społeczna to przecież istotne jej współelementy.
Dzisiaj, gdy nie ma już przeszkód cenzuralnych, można swobodnie i rzetelnie badać i popularyzować całą filozofię i myśl społeczną w Polsce. Można sięgnąć po teksty myślicieli mniej popularnych, a przecież interesujących i przypomnieć je w opracowaniach czy w publikacjach materiałowych. Wiele tekstów jest jeszcze trudno dostępnych  drukowanych w rzadkich czasopismach czy na emigracji. Wszystko to może być przedmiotem uwagi na łamach Lumen Poloniae.
Redakcja czasopisma zaprasza do współpracy wszystkie osoby, które prowadzą badania w dziedzinie filozofii i myśli społecznej w Polsce. Wierzymy, że nasz wspólny wysiłek okaże się przydatny w dziele popularyzowania filozofii polskiej (także na świecie – w materiałach drukowanych w języku angielskim).

Stanisław Jedynak
Przewodniczący Rady Naukowej
Lumen Poloniae

Rada naukowa:
Bp. Bronisław Dembowski – Honorowy Przewodniczący Rady Naukowej
Leon Gumański – Honorowy Przewodniczący Rady Naukowej
Stanisław Jedynak – Przewodniczący Rady Naukowej
Henryk Piluś – Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej

Artur Andrzejuk, Jewgenii Babosov, Neven Budak, Bronisław Burlikowski, Roman Darowski SJ, Rudolf Dupkala, Mieczysław Lubański, Borys G. Judin, Mirosław A. Michalski, František Mihina, Aneta Karageorgieva, Stefan Konstańczak, Janusz Kuczyński, Ryszard Palacz, Wojciech Rechlewicz, Jurii Reznik, Lucyna Wiśniewska-Rutkowska, Frantisek Smahel, Wojciech Słomski, Ewa Starzyńska-Kościuszko, Stanislav Stolarik, Barbara Szotek, Eulalia Sajdak-Michnowska, Bogumiła Truchlińska, Igor Zahara, Jan Zubelewicz

Lista recenzentów:
Pavol Dancak, Jan Balbus, Janusz Czerny, Sergiej Gawrow, Andrzej Korczak, Remigiusz Król,
Andrzej Misiołek, Wanda Rusiecka, Marek Storoska, Helen Suzane, Ireneusz Świtała

Zespół redakcyjny:
Bronisław Burlikowski– Redaktor Naczelny, burlikowski@vizja.pl
Wojciech Słomski – Zastępca Redaktora Naczelnego, slomski@vizja.pl
Marcin Staniewski– Sekretarz Redakcji, staniewski@vizja.pl

Opracowanie graficzne, skład i łamanie:
Mgr inż. Adam Polkowski, apolkowski@vp.pl

Projekt okładki:
Karol Kowalczyk, karol@vizja.pl

Redaktorzy tematyczni:
Prof. nzw. dr hab. Henryk Piluś, pilus@vizja.pl
Dr Remigiusz Ryziński, remigiuszryzinski@gmail.com
Dr Anna Wawrzonkiewicz – Słomska, a.wawrzonkiewicz@op.pl

Redaktor statystyczny:
Mgr inż. Adam Polkowski, apolkowski@vp.pl

Redaktor techniczny:
Mgr inż. Adam Polkowski, apolkowski@vp.pl

Redaktorzy językowi:
Mgr Marcin Szawiel – język polski, marcin.szawiel@wp.pl
Mgr Martin Laczek – język angielski, martin.laczek@yahoo.co.uk

Dear Readers,
This periodical is dedicated to problems of Polish philosophy and social thought. It has not been such a periodical covering, even in the outline, these issues yet. It seems that at present at the decline of the first decade of the 21st century such a magazine has a chance to consolidate around itself interesting scholars dealing with problems of philosophy and social thought in Poland. It was done a lot during past decades concerning research on philosophy in Poland. More or less spacious textbooks have appeared concerning this field, also valuable dictionaries, and finally solid selections of texts, especially in the series entitled 700 years of philosophy and social thought in Poland.
Many monographs about individual periods or philosophers have appeared. All these works constitute the essential contribution to development of research not only on philosophy and social thought, but also on national culture generally.
However, every scholar of history of Polish philosophy and social thought is conscious of numerous gaps in published materials. Many problems have not been undertaken yet, and some periods of development of Polish philosophy and social thought are elaborated poorly. There is not also even a good insight into the condition of Polish philosophy of 1960s.
The periodical Lumen Poloniae has also a task of filling gradually these gaps through numerous studies and bio-bibliographic materials.
Reviews and notes from books concerning Polish philosophy will also play the essential role.
Finally, the chronicle informing about a philosophical life in Poland will be useful i.e. about research carried out in the individual centres, conferences, and both doctoral and post-doctoral dissertations (about philosophy and social thought in Poland) etc.
Lumen Poloniae accumulating and integrating the philosophical milieu dealing with philosophy and social thought in Poland will fill, as we hope, not only gap in our philosophical periodical press but published here texts will be useful in philosophical or humanistic didactics generally. The magazine also will be, as we think, interesting for all interested in the various aspects of national culture, because philosophy and social thought are its essential co-elements.
Today, when there are not any censorship obstacles yet, one can freely and honestly study and popularize the whole philosophy and social thought in Poland. One can refer to the texts of less popular but interesting thinkers, and remind of them in studies or material publications. Many texts are still available with difficulty  printed in rare periodicals or in emigration. All this can be the object of an attention in the columns of Lumen Poloniae.
The editorial staff of the periodical invites to co-operation all persons who carry out research in the field of philosophy and social thought in Poland. We believe that our common effort will turn out useful in the work of popularizing Polish philosophy (also in the world - in materials printed in English).

Stanisław Jedynak
Chairman of Scientific Council
Lumen Poloniae